Názorové kotrmelce

21.12.2005 - Objekt vojenského areálu patří společnosti Rezidence - Moravské zahrady. Společnost dala stavebnímu úřadu návrh na umístění obytného souboru dvaceti rodinných domů.


03.07.2006 - Obec Omice v rámci územního řízení vydala souhlasné stanovisko s projektem. Obec ve svém stanovisku mj. konstatovala, že “navrhované řešení vychází z předchozích jednání a dohod na Obecním úřadu, z platné územně plánovací dokumentace“. Obec potvrdila, že zastupitelstvo předložený záměr projednalo a schválilo, a že “k dokumentaci nemá připomínky a souhlasí s umístěním stavby“. Předmětné vyjádření bylo vydáno ve formě dopisu opatřeného otiskem kulatého razítka obce se státním znakem a podepsaným starostou a místostarostou obce (viz Vyjádření obce Omice k projektu).


31.07.2006 - Společnost Milestone Partners koupila pozemky vojenského areálu od společnosti Rezidence Moravské zahrady a následně je vložila do svojí dceřiné společnosti Nemofond.


20.02.2007 – Stavební úřad ve Střelicích vydal územní rozhodnutí, kterým umístil navrhovanou stavbu dvaceti rodinných domů na území bývalého vojenského areálu (viz Rozhodnutí stavebního úřadu ve Střelicích o umístění stavby).


KOTRMELEC OBCE Č. 1

08.03.2007 – Obec se proti vydanému územnímu rozhodnutí odvolala, a to mj. s odůvodněním, že stavba není v souladu s územním plánem. Došlo tak k absurdnímu obratu v postoji obce, kdy nedlouho předtím (3.7.2006) investorovi potvrdila, že záměr v souladu s územním plánem je.
Srovnejte s předchozím postojem obce


KOTRMELEC OBCE Č. 2

21.04.2008 - Obec v rámci probíhajících jednání s investorem překvapivě uvedla (a je nutno říci, že nikoliv poprvé), aby investor zvážil využití areálu pro drobnou výrobu (viz Dopis obce Omice investorovi )! Jednalo by se tak asi o první případ, kdy obec preferuje na svém území výrobní areál před rodinnými domky. Jako příklad povedeného využití bývalého vojenského areálu byl investor odkázán na areál v nedalekých Neslovicích. Jak toto místo vypadá? Udělejte si obrázek z fotografií sami. Pokud je toto místo pro obec vzor, tak je tu asi něco, co není vidět…


20.8.2008 - Nemofond žaluje obec o náhradu škody ve výši 37 600 000 Kč. Asi též pod tlakem podané žaloby se obec rozhodla se společností investora jednat. Z důvodu dosud běžícího řízení není žalobní text k dispozici.


17.10.2008 - V rámci jednání mezi obcí a investorem zástupci obce jasně specifikovali podmínky, za nichž výstavbu rodinných domků povolí, vše podmíněno schválením na úrovni zastupitelstva (viz Dopis obce Omice investorovi). Investor všechny obcí navrhované podmínky akceptoval.


10.4.2009 - Krajský úřad se postavil za obec. Po sériích odvolání a znovuprojednání definitivně zamítá vydané územní rozhodnutí. Nicméně dodává, že přechodem areálu z armády na soukromý subjekt nastal důvod pro pořízení změny územního plánu a změnu je nutné ze strany obce provést. Je zřejmé, že pro obec je nejlepší variantou se s investorem nějak dohodnout – územní plán změnit musí, a je pro ni lepší, když si s investorem vyjedná i nějaké benefity pro své občany (viz Rozhodnutí krajského úřadu JMK).


17.6.2009 - Jednání mezi obcí a investorem bylo završeno smlouvou o společném postupu. Obec zavazuje, že zrealizuje změny územního plánu a umožní realizaci záměru investora. Investor se naopak zavazuje poskytnout obci samotné dotace až 10 milionů Kč. Touto smlouvou se investor ale také zavazuje ke stáhnutí žaloby, když bude obec jednat dle svých závazků.


18.8.2009 - V souladu se smlouvou o společném postupu předkládá investor návrh na pořízení změny územního plánu ve vojenském areálu. Součástí návrhu je v souladu se smlouvou taktéž vytvoření plochy veřejné zeleně na celém území mezi vojenským areálem a obcí. Zastupitelstvo obce následně na svém zasedání dne 17.9.2009 tento návrh přijímá a schvaluje pořízení předmětné změny


KOTRMELEC OBCE Č. 3

02.09.2009 - Obec investora seznamuje se svým novým pohledem, kdy se obává, že se z areálu stane uzavřená komunita lidí, kteří nebudou mít zájem o život v obci. Investor má rodinné vily přepracovat do podoby zástavby pro “běžné lidi“. Malý počet velkých rodinných vil prý není vítán – radši více “běžných domků“ – další obrat v postoji obce. Investor projekt přepracovává dle představ obce.
Srovnejte s postojem obce a zápisem z jednání PMD ze dne 2.9.2009.


01.07.2010 – ukazuje se, že požadavek obce na vytvoření “plochy veřejné zeleně“ z celého území mezi vojenským areálem a obcí je pro orgány životního prostředí nepřijatelný – z úrodné zemědělské půdy by se nepochopitelně stala louka či lesopark... Obec tlačí na investora, aby od vlastníků pozemky mezi obcí a areálem na vlastní náklady odkupoval a zaručil, že se na nich nebude nic stavět. Investor se na tomto s obcí tedy dohodne, nicméně výměnou se dohodne na umožnění rozšířit výstavbu o menší plochu vně areálu, kde by si tyto nemalé vícenáklady alespoň kompenzoval. Díky této vzájemné dohodě, jež investorovi zdaleka nic nepřináší, se ale mohou změny územního plánu hýbat dále (viz Usnesení zastupitelstva obce Omice č. 3/0107/10 ze dne 1.7.2010 a Zápis z jednání s obcí ze dne 3.8.2010).


KOTRMELEC OBCE Č. 4

21.03.2011 - Obec bez předchozího jednání s investorem rozhoduje, že plocha pod areálem bude sloužit jen ke sportovním a rekreačním aktivitám příp. občanské vybavenosti. Stavby k bydlení budou zakázány. Je to ta stejná plocha, na níž mu obec výměnou za příslib vykupování jiných pozemků za účelem blokace výstavby přislíbila rozšířit rezidenční areál. Dodatečné investice, které má investor vynaložit, mu tak nemají být v rozporu s předchozí dohodou nijak kompenzovány. O kompenzaci volnočasovými aktivitami nemůže být řeči. Je to další příklad, kdy se investor na popud obce do něčeho pustí a ta si to poté rozmyslí. Vše stojí čas a peníze. (viz. Usnesení zastupitelstva obce Omice č. 9/2103/11 ze dne 21.3.2011)
Srovnejte s předchozím postojem obce.


13.02.2012 - Investor s obcí průběžně projednává záměr ve vojenském areálu a jeho konečnou podobu. Na únorové schůzce r. 2012 se měli zastupitelé obce seznámit s architektonickou studií projektu a posoudit zapracování připomínek, které v předcházející době ke studii vznesli. Všichni přítomní zastupitelé obce se s návrhem studie seznámili, konstatovali, že do studie byly zapracovány všechny předchozí připomínky obce a odsouhlasili návrh s tím, že investor může v souladu s touto studií pokračovat v přípravě projektu.


KOTRMELEC OBCE Č. 5

11.06.2012 - Starostka za podezřelých okolností, které mj. prošetřovala i policie, změnila svůj postoj k již odsouhlasenému projektu a s účelovým zdůvodněním navrhla úplně všechny změny navržené investorem z procesu změny územního plánu vyřadit. Zastupitelstvo její návrh překvapivě odsouhlasilo. Tím byl v podstatě projekt pozastaven. To vše v rozporu se smlouvou a v rozporu s více než dvouletým dosavadním společným postupem, kdy se připravovalo architektonické řešení, společně se diskutovaly mnohé otázky projektu atd. (viz. Usnesení zastupitelstva obce Omice č. 3/1106/12 ze dne 11.6.2012)
Srovnejte s předchozím postojem obce.


09.07.2012 – Na dotaz investora o vysvětlení předchozího postupu reaguje obec dopisem, ve kterém uvádí mix zástupných a irelevantních odůvodnění se zjevnou nechutí věc dále řešit, což podtrhuje závěr dopisu, v němž mimo jiné paní starostka uvedla, že žádný závazek ze smlouvy o společném postupu neporušila a informovala investora, že „další jednání nepovažuje za jakkoliv prospěšné věci a nechť tedy ve věci rozhodne soud“. Není jistě obvyklé, aby účastník smlouvy, jejímž předmětem je plnění ve výši mnoha milionů Kč, ukončoval jednání s druhým účastníkem takovýmto způsobem. Lze považovat za velmi neobvyklé, aby starosta obce někomu, s kým uzavřela obec smlouvu doporučoval podání žaloby a řešení sporu v soudním řízení.


KOTRMELEC OBCE Č. 6

21.08.2012 - Investor vyzval obec k plnění smlouvy. Na tuto výzvu paní starostka překvapivě zcela opustila svoji předchozí argumentaci a investorovi sdělila, že smlouva o společném postupu není platná. To vše přes to, že text smlouvy o společném postupu navrhla obec, že ji schválilo zastupitelstvo obce, a že ji podepsal starosta. To vše přes to, že obec podle smlouvy po dobu tří let postupovala. A nad to vše přes to, že měsíc zpět starostka investorovi sdělila, že obec žádný závazek ze smlouvy neporušila. Tudíž měsíc předtím asi paní starostka smlouvu považovala za platnou. O všem pochopitelně rozhodne soud. Podepsat smlouvu a poté říci, že není platná? Jestli toto je obcí preferovaná cesta? (viz. dopis obce Omice investorovi ze dne 21.8.2012)
Srovnejte s předchozím postojem obce.

24.02.2014 – Tzv. nový stavební zákon zavdává všem obcím povinnost pořídit územně plánovací dokumentaci dle tohoto zákona, v platném znění nejpozději do r. 2020. Obec Omice, si je vědoma této povinnosti a současně situace, kdy nově pořízený ÚP jednoduše nemůže obejít doposud nevyřešená území. Tím je pochopitelně i území bývalých vojenských kasáren. Obec tak zahajuje diskusi o pořízení nového územního plánu a společnost Nemofond jako investor logicky (a bez ohledu na běžící spory) znovu podává předmětný podnět týkající se jejích pozemků. Ten vychází z dlouhodobých požadavků obce na rozmanitější zástavbu, zahrnutí větší občanské vybavenosti a drobné výroby a taktéž vyřešení dopravy do areálu.

KOTRMELEC OBCE Č. 7

13.08.2015 - Na schůzce za účasti zástupců obce, zástupců investora a odborných pořizovatelů územního plánu obec Omice znovu potvrdila, že hlavními dosavadními limity jejich kladného postoje, byly technické překážky (řešení dopravy a zásobování pitnou vodou). Voda byla v mezidobí vyřešena a v otázce dopravy navrhl investor bezprecedentní řešení, které jakékoliv obavy obce zcela eliminovaly. Vše však vzalo "šmahem" za své, když starosta obce Kadela sdělil, že obec si v areálu nepřeje žádnou rezidenční výstavbu a navrhuje využít areál k rekreačním účelům. Starosta jednoduše sdělil, že "obec změnila názor" a bez ohledu na to, že se technické limity vyřeší, hodlá obec dále postupovat cestou pouze rekreačního využití území. Sám starosta potvrdil, že obec se prostě zase dívá na věc jinak a dosavadní mnohaleté jednání s obcí o charakteru rezidenčního projektu nemělo absolutně žádný význam a argumenty používané obcí byly pouze zástupné (viz. Zápis z jednání mezi investorem a obcí Omice ze dne 13.08.2015).

Srovnejte s předchozím postojem obce.Podrobnější informace lze nalézt v dokumentu úplný popis událostí.