Investor zastavil soudní spor

Dne 14. listopadu 2013 vynesl okresní soud Brno – venkov rozsudek, na jehož základě byl nepravomocně odmítnut nárok, který společnost Nemofond uplatnila vůči obci Omice jako náhradu škody vzniklé investorovi v důsledku nesprávného úředního postupu obce Omice jako žalované ve smyslu zákona č. 82/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci, rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.

Nesprávný úřední postup byl investorem spatřován zejména v té skutečnosti, kdy obec nejprve vydala písemné vyjádření , ve kterém výslovně souhlasila s umístěním stavby původního projektu “Obytný soubor Rezidence Moravské zahrady“ a potvrdila její soulad s územním plánem,  přičemž v rozporu s tímto vyjádřením se obec proti vydanému územnímu rozhodnutí následně odvolala s odůvodněním na nesoulad zamýšlené stavby s územním plánem.

Společnost Nemofond nemá zájem na realizaci tohoto původního projektu a namísto něj po odkupu pozemků představila vlastní koncepci revitalizace bývalého vojenského areálu. Současné vedení obce dále deklarovalo, že cesta soudních sporů nemůže vést k dosažení vzájemné dohody. Investor se tak přes odmítavé stanovisko svých právních zástupců, přesvědčených o možnosti investora ve sporu uspět, rozhodl proti vydanému rozhodnutí neodvolávat a tento spor tímto zastavit. Je nyní na zástupcích obce, zda dříve řečené byla jen planá slova či nikoliv.