Územní plán

Územní plán je hlavním problémem, který investorovi momentálně brání ve stavbě. V Omicích se s ním už několik let manipuluje, proto stále není možné stavbu zahájit.


V současném územním plánu z roku 1999, který tehdy schválilo zastupitelstvo obce, je vojenský areál pojmenován jako „výhledová rezerva ploch pro rozvoj výroby a skladování“. Obec zřejmě počítala s tím, že na něm postaví sklad nebo továrna.


V roce 2006 byla navrhnuta změna: místo průmyslových objektů by byl areál určen na výstavbu rodinných domů. Právní předchůdce společnosti Nemofond odprezentoval projekt – Obytný soubor Rezidence Moravské zahrady. Obec s projektem souhlasila a potvrdila, že záměr společnosti je v souladu s platným územním plánem. Ve svém písemném vyjádření ze dne 3. 7. 2006 obec uvádí, že „k dokumentaci nemá připomínek a souhlasí s umístěním stavby“. Stavební úřad v souladu s tím o rok později s výstavbou rodinných domů souhlasil.

O několik týdnů později došlo k překvapivé změně: obec se v zákonné lhůtě proti souhlasu stavebního úřadu odvolala. Proč a z jakého důvodu zástupci obce investorovi nikdy neřekli. Není ani jasné, jaký jiný záměr s vojenským areálem měli.


Po roce zdlouhavých jednání však bylo přece jen dne 17. 6. 2009 dosaženo dohody. Uzavřela se smlouva o společném postupu.. Obec se zaručila projednat a schválit změny územního plánu a umožnit výstavbu obytného areálu.


Od té doby nedošlo ze strany obce k žádným krokům vpřed. Ba naopak po velice zdlouhavém postupu, kdy se konečně přeci jen změna územního plánu rozběhla, změnila obec opět názor, prohlásila smlouvu za neplatnou a projekt pozastavila.